همکاری
فایل رزومه

حداکثر سایز 10 MB، در صورت موجود بودن رزومه خود را آپلود کنید، فقط پسوندهای jpg, jpeg, png, gif, pdf, txt, doc, docx, ppt, pptx

فایل تصویر

حداکثر سایز 1 MB، در صورت موجود بودن تصویر پرسنلی خود را آپلود کنید، فقط پسوندهای jpg, jpeg, png, gif

برای اینکه ما متوجه شویم شما یک ربات مخرب نیستید لطفا ریکپچا را پاسخ دهید

لطفا صبر کنید